http://pinsuda.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ17/08/2010
อัพเดท30/09/2010
ผู้เข้าชม7,039
เปิดเพจ7,918

โครงการ

ประเมินเพื่อนๆค๊าา

0506 102 สารัตถะความเป็นครู

งานกลุ่ม

อ่านข่าวด้วยค่ะเดี๋ยวตกเทรน

Alternative content

iGetWeb.com

รายงานโครงการ

โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปิ่นสุดา  มังคะรัตน์

รหัสนิสิต 53010516044

 

 

 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

บทสรุป

 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานและเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานได้

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นในวันที่  21  สิงหาคม  2553  ณ ห้องประชุมร่วมรื่นรมย์โรงเรียนบ้านนาบอน  โดยได้ขออนุมัติโครงการ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม  จัดเตรียมเอกสารและวัสดุในการอบรม  หลังจากนั้นจึงดำเนินงานตามโครงการและเขียนรายงานสรุปโครงการ โดยผลการดำเนินการโครงการสรุปได้ดังนี้

1.   ผู้เข้าอบรม  ร้อยละ 95  ความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน

 1. ผู้เข้าอบรม  ร้อยละ 90  ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

 

ความเป็นมาของโครงการ

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีความยืดหยุ่น  สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและประเทศชาติ

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษาแบบสำรวจ  ค้นคว้าทดลอง  ประดิษฐ์  คิดค้น  โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ช่วยให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปบูรณาการกับกิจกรรมที่จะทำ  เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยเล็กๆ  ซึ่งผู้เรียนต้องรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อตอบคำถามที่ตนเองอยากรู้  โครงงานใช้กิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระสามารถทำได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  กิจกรรมโครงงานยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณภาพพร้อมที่จะต่อสู้กับสังคมโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  ที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในรูปแบบของโครงงาน  เป็นการบูรณาการทั้งความรู้และทักษะ  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ได้จากการเรียนรู้  มากำหนดโครงงานและการปฏิบัติงาน

                โรงเรียนบ้านนาบอน  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีข้าราชการครูจำนวน 30 คน  มีนักเรียนจำนวน 540 คน  จัดการเรียนการสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ2) พบว่าภาพรวมการจัดการศึกษาด้านครูผู้สอนควรพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  การฝึกนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ (swot)  ครูบางส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน  ยังใช้วิธีสอนแบบเดิมๆในการสอน  ใช้วิธีการบรรยาย  ใช้หนังสือเป็นหลัก  นักเรียนเรียนตามคำบอกกล่าวของครู  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  จึงได้จัดทำโครงการนี้

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน
 2.  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานได้

 

 

 

ขอบเขตโครงการ

ด้านเป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ

 1. ผู้เข้ารับการอบรม  ร้อยละ 100   ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน
 2. ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100  ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานได้

 

เชิงคุณภาพ

ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานและครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานได้

 

สถานที่ดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมร่วมรื่นรมย์โรงเรียนบ้านนาบอน

วันเวลาดำเนินงาน

อบรมในวันที่  21  สิงหาคม  2553

 

 

เนื้อหาสาระ

-                   แนะนำความหมายของโครงงาน

-                   หลักการทำโครงงาน

-                   องค์ประกอบของโครงงาน

-                   ประเภทของโครงงาน

-                   ขั้นตอนการทำโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

                ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมคือคณะครูโรงเรียนบ้านนาบอน  โดยผู้อบรมมีความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน

 

       ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากผู้ปกครอง  จำนวน 3,000 บาท

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

อบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

 

จัดเตรียมเอกสาร

จัดอบรมครู  จำนวน  1  วัน

ค่าตอบแทนวิทยากร  1  คน

ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม  30 คน 

                      คนละ  50  บาท

ค่าสถานที่จัดอบรม

500

-

500

 

1,500

500

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ในการอบรมครั้งนี้  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม  ดังนี้

ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

 1. 1.              สถานที่ในการอบรมสัมมนา

4.14

ดี

 1. การบรรยายของวิทยากร

1.23

ควรปรับปรุง

 1. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดอบรมสัมมนา

4.54

ดีมาก

 1. ความรู้ที่ได้รับในการเข้าอบรมสัมมนา

4.50

ดีมาก

 1. บรรยากาศเอื้อต่อการอบรมสัมมนา

4.38

ดี

 1. เอกสาร/สื่อประกอบในการบรรยาย

4.36

ดี

 1. ความเหมาะสมของอาหาร / อาหารว่าง

4.32

ดี

 1. 8.                การนำไปใช้และส่งผลต่อเด็ก

4.87

ดีมาก

 1. 9.              ความสะดวก สบายในการเดินทาง

1.30

ควรปรับปรุง

10. ความต้องการให้จัดในลักษณะนี้อีกต่อไป

4.53

ดีมาก

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลตามเป้าหมาย

 1. ผู้เข้าอบรม  ร้อยละ 95  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการ          

สอนแบบโครงงาน

2.  ผู้เข้าอบรม  ร้อยละ 90  ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

     ได้

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมมากขึ้น

 2.  ควรมีการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

 3.  ควรมีการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ                                   โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวปิ่นสุดา  มังคะรัตน์

ลักษณะโครงการ                                 โครงการใหม่

สถานที่ดำเนินการ                              โรงเรียนบ้านนาบอน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการ                      มิถุนายน  2553 - กันยายน  2553

 


1.  หลักการและเหตุผล

                การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีความยืดหยุ่น  สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและประเทศชาติ

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษาแบบสำรวจ  ค้นคว้าทดลอง  ประดิษฐ์  คิดค้น  โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ช่วยให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปบูรณาการกับกิจกรรมที่จะทำ  เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยเล็กๆ  ซึ่งผู้เรียนต้องรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อตอบคำถามที่ตนเองอยากรู้  โครงงานใช้กิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระสามารถทำได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  กิจกรรมโครงงานยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณภาพพร้อมที่จะต่อสู้กับสังคมโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  ที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในรูปแบบของโครงงาน  เป็นการบูรณาการทั้งความรู้และทักษะ  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ได้จากการเรียนรู้  มากำหนดโครงงานและการปฏิบัติงาน

                โรงเรียนบ้านนาบอน  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีข้าราชการครูจำนวน 30 คน  มีนักเรียนจำนวน 540 คน  จัดการเรียนการสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ2) พบว่าภาพรวมการจัดการศึกษาด้านครูผู้สอนควรพัฒนาเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  การฝึกนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ (swot)  ครูบางส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน  ยังใช้วิธีสอนแบบเดิมๆในการสอน  ใช้วิธีการบรรยาย  ใช้หนังสือเป็นหลัก  นักเรียนเรียนตามคำบอกกล่าวของครู  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  จึงได้จัดทำโครงการนี้

 

 

 

2.  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน
 2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานได้

3.   เป้าหมาย

                เชิงปริมาณ  :  ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1  -  มัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน    30  คน

                เชิงคุณภาพครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1  -  มัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานได้

4.   งบประมาณ   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  ผู้ปกครอง        3,000  บาท

5.  กิจกรรมและรายละเอียด  ( งบประมาณ  3,000  บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ)   

กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย(บาท)

ระยะเวลา

 1. เสนอขออนุมัติโครงการ
 2. ขอความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียน
 3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
 4. ดำเนินการจัดการอบรม

กิจกรรม

-                   ปรึกษาวิทยากรและเชิญวิทยากร

-                   จัดเตรียมเอกสาร

-                   จัดอบรมครู  จำนวน  1  วัน

-                   ค่าตอบแทนวิทยากร  1  คน

-                   ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม  30 คน 

คนละ  50  บาท

-                   ค่าสถานที่จัดอบรม

 

 

 

 

 

 

500

-

500

 

1,500

     500

มิถุนายน  2553

25 มิถุนายน  2553

16  กรกฎาคม  2553

21  สิงหาคม  2553

 

13  สิงหาคม 2553

14 -15 สิงหาคม 2553

21  สิงหาคม 2553

 

 

 

 

6.   สถานที่ดำเนินการ

                โรงเรียนบ้านนาบอน  กลุ่มสถานศึกษาที่  10  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3

­

 

 

 

 

 

7.  การประเมินผล

ตัวบ่งชี้

การวัดและประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

 1. ร้อยละของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
 2. ร้อยละครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานได้

 

 

-                   ­ประเมิน 

-                   สอบถาม 

-                   ทดสอบ 

-                   แบบประเมิน

-                    แบบสอบถาม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ     โครงงานได้

 

 

 

(ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ                    (ลงชื่อ)                                      ผู้เห็นชอบโครงการ

         (นางสาวปิ่นสุดา  มังคะรัตน์)                                                     ( ดร.สาคร  อัฒจักร)

        นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                         

 

 

                                                (ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ

                                                             (นายวิวัฒนา  คิสาลัง)

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบอน

 

 

 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view